keskiviikko 24. kesäkuuta 2009

Oikeudenkäyntikuluja huomioitiin

Valitus toimeentulotukiasiassa

Hallinto-oikeus velvoittaa Seinäjoen kaupungin maksamaan minulle vielä lisää toimeentulotukea syyskuulle 2008! XX euroa.

Tilanne: Työmarkkinatuen lapsikorotus meni suoraan kaupungille (ensimmäistä kertaa), mutta sossu laski vanhan, suuremman, summan yhä tulokseni 12.9.2008. Tämä oli siis väärin. Tulojani yliarvioitiin.

Sain siis päätöksen nyt kesäkuussa 2009 joka koski syyskuun 2008 toimeentulotukipäätöstä. Muttei ajan kuluminen nyt haitannut, koska päätös oli myönteinen :)

Sain pyytämäni 20 euroa oikeudenkäyntikuluihin:

Hallintolainkäyttölain 74 pykälän 1 mom mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen ao. oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sanotun lainkohdan mukaan kyseisiä sääntöjä voidaan soveltaa myös päätökseen tehneeseen hallintoviranomaiseen. Hallintolainkäyttölain 74 pyk 2 mom mukaan harkitessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut VIRANOMAISEN VIRHEESTÄ .. kaupunki on velvoitettava korvaamaan valitusasian hoitamisesta aiheutuneesta TYÖSTÄ JA AJANHUKASTA vaaditut 20 euroa.

linkki: Poliisi auttaa toimeentulotuen haussa, syyskuu 2008

Tietoja minusta

Oma valokuva
Finland
Toimeentulotukiasiakkaan blogi.